Ring nu

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Som databehandlingsansvarlig har vi udarbejdet denne privatlivspolitik for at informere dig i overensstemmelse med kravene i EU's generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) om arten, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med de tjenester, vi tilbyder på vores websted.

I. Definitioner

»Databehandlingsansvarlig« betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger; hvis formålene med og midlerne til en sådan behandling bestemmes af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den databehandlingsansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udnævnelse fastsættes af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

»Personoplysninger« betyder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en netværksidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

»Behandling« betyder enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller på et sæt af personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

»Modtager« betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere; disse offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal overholde de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

»Union«, »EU« eller »medlemsstat« betyder Den Europæiske Union eller en af Unionens medlemsstater.

II. Generelle oplysninger

1. Den databehandlingsansvarlige

STO24 Nordics Operative AS
C/O Schiller Huset
Nannasgade 28
2200 København N
DANMARK
Telefon: +45 89878677
E-Mail: leje@storage24.com

2. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

OBSECOM GmbH 
Königstr. 40
70173 Stuttgart 
Stuttgart, Tyskland
Telefon nummer 0711 / 4605025-40
Faxnummer 0711 / 4605025-49
E-mail: storage24@obsecom.eu 
Hjemmeside: https://www.obsecom.de 

3. Juridisk grundlag

Vi behandler personoplysninger baseret på mindst et af følgende retsgrundlag:

- Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (art. 6 (1)(a) GDPR).

- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger efter anmodning fra den registrerede forud for indgåelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR).

- Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (art. 6(1)(c) GDPR).

- Behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser (art. 6 (1)(d) GDPR).

- Behandlingen er nødvendig for at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser (art. 6 (1)(f) GDPR).

I denne privatlivspolitik henviser vi til det respektive retsgrundlag for de enkelte databehandlingsoperationer.

4. Yderligere overførsel af personoplysninger

Vi overfører personoplysninger til modtagere (databehandlere eller andre tredjeparter), men kun i det omfang, det er nødvendigt, og kun hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

- Den registrerede har givet sit samtykke til dataoverførslen.

- Dataoverførslen er nødvendig for at opfylde en kontraktlig forpligtelse eller en foranstaltning forud for kontraktindgåelse efter anmodning fra den registrerede.

- Vi er lovmæssigt forpligtet til at foretage en sådan overførsel;

- Dataoverførslen sker på grundlag af vores eller en tredjeparts legitime interesse.

5. Tredjelande

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) er kun underlagt lovbestemt eller kontraktmæssig tilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 44 ff. GDPR. I henhold til art. 45 GDPR skal der foreligge en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra Europa-Kommissionen for det pågældende land eller passende databeskyttelsesforanstaltninger i henhold til art. 46 GDPR eller bindende virksomhedsregler i henhold til art. 47 GDPR skal være på plads. I enkelte tilfælde kan en dataoverførsel godkendes på grundlag af en undtagelse i henhold til art. 49 GDPR.

Vi kan bruge eksterne tjenester på vores hjemmeside, der leveres af organisationer med base i USA. Hvis disse tjenester er aktive, indsamles personoplysninger i forbindelse med levering af den relevante tjeneste og kan overføres til og opbevares på servere i USA. EU-Domstolen mener, at USA har et utilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Når data overføres til USA, er der en grundlæggende risiko for, at amerikanske myndigheder kan få adgang til og bruge dataene til overvågnings- og kontrolformål uden varsel og uden brug af retsmidler.

6. Rettigheder for de registrerede

Som registreret har du følgende rettigheder:

- I henhold til art. 15 GDPR har du ret til at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, der behandles af os. Du kan også anmode om oplysninger om formålet med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode, datakilden (hvor personoplysningerne ikke indsamles fra dig), eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og meningsfuld information om den involverede logik samt betydningen og de påtænkte konsekvenser af en sådan behandling; retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af data vedrørende dig, retten til at begrænse behandlingen eller gøre indsigelse mod en sådan behandling og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Endelig har du ret til at vide, om personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation, og i så fald hvilke garantier der gælder for denne overførsel.

- I henhold til art. 16 GDPR har du ret til at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte persondata og til at få ufuldstændige persondata, der er lagret af os, suppleret.

I henhold til art. 17 GDPR har du ret til at kræve sletning af dine personlige data, der er gemt hos os, medmindre behandlingen ikke er nødvendig for formålet med behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlig interesse eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

- I henhold til art. 18 GDPR har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne; behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder om begrænsning af brugen af dem i stedet; vi har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 (1) GDPR i afventning af verificering af, om vores legitime grunde tilsidesætter dine interesser.

- I henhold til art. 20 i GDPR har du ret til at modtage dine personlige data, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden behandlingsansvarlig.

- I henhold til art. 21 GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, og retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR.

- I henhold til art. 7 (3) GDPR kan du til enhver tid trække det samtykke, du har givet os, tilbage. Som følge heraf har vi ikke længere lov til at fortsætte behandlingen af de data, der var baseret på dette samtykke.

- I henhold til art. 77 GDPR har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse. Du kan finde en liste med kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgivere og tilsynsmyndigheder på dette websted: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder for registrerede, kan du til enhver tid kontakte os eller vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger.

7. Sletning og begrænsning af personoplysninger

Medmindre andet er angivet i denne privatlivspolitik, slettes personoplysninger, hvis disse data ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, og sletningen ikke er i strid med lovbestemte opbevaringskrav. Derudover sletter vi de personoplysninger, der behandles af os i henhold til art. 17 i GDPR på din anmodning, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis personoplysningerne er nødvendige til andre lovlige formål, slettes de ikke, men behandlingen af dem begrænses i overensstemmelse med art. 18 I GDPR.

I tilfælde af begrænsning vil dataene ikke blive behandlet til andre formål. Dette gælder f.eks. personoplysninger, som vi opbevarer af kommercielle eller skatteretlige årsager. For eksempel kan data opbevares i 6 år i henhold til § 257, stk. 1, nr. 2 og 3 i den tyske handelslov (HGB) og § 147, stk. 1, nr. 2, 3, 5 i den tyske skattelov (AO); data skal opbevares i 10 år i henhold til § 257, stk. 1, nr. 1 og 4 i HGB og § 147, stk. 1, nr. 1, 4, 4a i AO.

8. Brug af cookies

Vores hjemmeside bruger cookies. 

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer (eller laptop, tablet, smartphone, pc osv.), når du downloader en hjemmeside. Cookies skader ikke din enhed, og de indeholder heller ikke virus eller andre skadelige software. Cookien gemmer oplysninger, der er oprettet i forhold til den specifikke enhed, du bruger. Det betyder dog ikke, at vi umiddelbart kan knytte oplysningerne til dig som person.  Cookies bruges primært til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, effektiv og sikker.

Vi bruger følgende cookies på vores hjemmeside:

8.1 1. Nødvendige cookies

De data, der behandles af cookies, er nødvendige til de ovennævnte formål for at beskytte vores legitime interesser og tredjeparters legitime interesser i forbindelse med levering og drift af vores websted i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR sammenholdt med § 25 (2) nr. 2 TTDSG.

 

Navn:

__cf_bm

Leverandør:

Cloudflare

Formål:

Denne cookieer nødvendig for at Cloudflares bot-produkter skal kunne identificere og reducere automatisert trafik for at beskytte hjemmesiden mod ondsindede roboter.

Udløper:

30 Minutter

Eksempel:

tnOURvyU-1708354700-1.0-ATK6RVMH9MpPY+OZc+Sukbn

Mere information:

https://developers.cloudflare.com/fundamentals/reference/policies-compliances/cloudflare-cookies/

 

Navn:

__cfruid

Leverandør:

Cloudflare

Formål:

Denne cookie er nødvendig for at administrere indkommende trafik og for at få bedre oversigt over oprindelsen til en bestemt forespørgsel.

Udløper

Ved slutningen af sessionen

Eksempel:

439d3f616d38e7347bd8b91096c0f7-1708354700

Mere information:

https://developers.cloudflare.com/fundamentals/reference/policies-compliances/cloudflare-cookies/

 

Navn:

_cfuvid

Leverandør:

Cloudflare

Formål:

Cookien _cfuvid opstartes når en hjemmeside bruger NAT-trafik i en regel for hastighedsbegrænsning, og bruges til at gøre det muligt for Cloudflare WAF at skille mellem individuelle brugere som deler den samme IP-adresse. Besøgende som ikke oppgiver cookies, vil sandsynligvis blive grupperet sammen og får måske ikke tilgang til hjemmesiden, hvis der er mange andre besøgende fra den samme IP-adresse.

Udløper:

Ved slutningen af sessionen

Mere information:

https://developers.cloudflare.com/fundamentals/reference/policies-compliances/cloudflare-cookies/

 

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du konfigurere din browser, så der ikke gemmes nogen cookies på din enhed, eller så der vises en besked, før der oprettes nye cookies. 

Oplysninger om, hvordan du fjerner cookies i Internet Explorer/Edge, findes på: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. 

For information om, hvordan man fjerner cookies i Firefox, se: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner cookies i Safari, her: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac.

Du kan fravælge brugen af cookies, der bruges til onlinemarkedsføring for en række tjenester, som forklaret på http://www.youronlinechoices.com/ eller på fravalgssiden i Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org. Hvis du deaktiverer cookies, kan det dog betyde, at du ikke kan bruge alle funktionerne på vores websted.

III. Individuelle behandlingsoperationen

1. Hosting

For at gøre vores websted tilgængeligt bruger vi tjenester, der leveres af webhostingfirmaer, f.eks: Levering af webservere, diskplads, databasetjenester og sikkerheds- eller vedligeholdelsestjenester. Her behandler vi eller vores web-hosting personoplysninger om besøgende på hjemmesiden baseret på vores legitime interesser i at give effektiv og sikker adgang til vores hjemmeside i overensstemmelse med art. 6 (1)(f) GDPR

2. Adgangsdata og logfiler

Når du besøger vores websted eller de enkelte sider på webstedet, sender browseren på din enhed automatisk oplysninger til serveren på vores websted. Disse oplysninger gemmes i såkaldte logfiler af os eller vores hostingudbyder og slettes senest efter 7 dage.

Følgende oplysninger gemmes:

- IP-adressen på den anmodende computer.

- Dato og tidspunkt for adgang.

- Navn og URL på den ønskede fil.

- Den hjemmeside, hvorfra vores hjemmeside blev besøgt (Referrer URL).

- Den anvendte browser og computerens operativsystem.

- Statuskoder og mængden af overførte data.

- Navnet på din adgangsudbyder.

 

Disse data vil blive brugt til følgende formål:

- Levering af vores websted, herunder alle dets funktioner og indhold.

- For at sikre en problemfri forbindelse til vores hjemmeside.

- For at sikre en mere brugervenlig oplevelse på vores hjemmeside.

- For at sikre systemets sikkerhed og stabilitet.

- Til anonymiseret statistisk evaluering af adgang til hjemmesiden.

- For at optimere vores hjemmeside.

- Til videregivelse til retshåndhævende myndigheder i tilfælde af ulovlig indblanding/angreb på vores systemer. 

- Til andre administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandling er art. 6 (1)(f) GDPR. Vores legitime interesse er relateret til de dataindsamlingsformål, der er nævnt ovenfor. Vi vil under ingen omstændigheder bruge de indsamlede personoplysninger til at drage konklusioner om enkeltpersoner.

3. Generel kontakt

Hvis du kontakter os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er offentliggjort på vores hjemmeside (f.eks. via e-mail), og i den forbindelse giver os personoplysninger, bruger vi disse oplysninger til at behandle din forespørgsel på grundlag af art. 6 (1)(b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre en handling forud for kontraktindgåelse. 

I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR og/eller vores legitime interesse i en effektiv behandling af anmodninger til os i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Vi opbevarer dine persondata, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller indtil dataene ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til (f.eks. efter at din anmodning er blevet færdigbehandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket af dette.

4. Kontaktformularen

Hvis du bruger kontaktformularen, bliver du bedt om at angive din e-mailadresse, dit navn, dit telefonnummer og eventuelle andre kontaktoplysninger, så vi kan komme i kontakt med dig. Det er frivilligt at give yderligere oplysninger. Databehandlingen med henblik på at kontakte os og svare på din forespørgsel finder sted i overensstemmelse med art. 6 (1)(a) GDPR baseret på dit frivillige samtykke. Alle personoplysninger, der indsamles i forbindelse med kontaktformularen, slettes, når din henvendelse er blevet behandlet, medmindre yderligere opbevaring er nødvendig for dokumentation af andre transaktioner (f.eks. efterfølgende kontraktindgåelse).

5. Direkte markedsføring via e-mail til kunder

Hvis du er en eksisterende kunde, og vi har modtaget din e-mailadresse i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser, kan vi bruge dit navn, din e-mailadresse, din virksomhedstilknytning, hvis du handler på vegne af en virksomhed, og den type varer eller tjenesteydelser, du har købt hos os, til direkte markedsføring af vores egne lignende varer eller tjenesteydelser. Dette gælder kun, hvis du ikke har gjort indsigelse mod dette, og vi tydeligt har informeret dig om muligheden for at gøre indsigelse mod dette på tidspunktet for indsamling af e-mailadressen, og hver gang vi bruger den derefter. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i direkte markedsføring i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR. Vi opbevarer personoplysningerne, indtil du gør indsigelse mod behandlingen.

6. Kontraktmæssig databehandling

I forbindelse med indgåelse af en kontrakt og dens forpligtelser, som indledes via et af vores onlinetilbud, og som udføres på anmodning af den registrerede, behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde en kontrakt med den registrerede. 

Disse omfatter:

- Oplysninger om den kontraktsparten part, f.eks. navn, adresse og kontaktoplysninger. Hvis det er relevant, modtagerens alternative leverings- eller faktureringsadresse.

- Kontraktdokumentation, herunder genstand, varighed eller kundekategori.

- Betalingsdata såsom bankoplysninger, kreditkortoplysninger og betalingshistorik.

Retsgrundlaget for databehandling er art. 6 (1)(b) GDPR.

Oplysningerne vil kun blive videregivet til tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde forpligtelser forud for kontraktindgåelse og kontraktlige forpligtelser, f.eks. banker og betalingsudbydere, kreditkortselskaber til behandling af betalingen, advokater og inkassobureauer.

IV. Statistik og analyser

1. Hotjar

Vores hjemmeside bruger analysetjenesten Hotjar. Udbyderen er Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (i det følgende benævnt »Hotjar«). 

Hotjar indsamler data om brugernes besøg på vores hjemmeside. Formålet med disse data er at sikre, at vores hjemmeside er designet til at imødekomme vores brugeres behov, løbende at optimere vores hjemmeside, at måle succesen af markedsføringsinitiativer og at udarbejde statistiske analyser. Retsgrundlaget er vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR. De indsamlede personoplysninger kan bruges til at oprette brugerprofiler under pseudonymer. Hotjar kan bruge cookies til at opnå dette formål. Du kan fravælge brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Du kan til enhver tid fravælge indsamling og lagring af data med virkning for fremtiden. For at gøre dette skal du klikke på nedenstående link og følge instruktionerne for at indstille en opt-out-cookie til din computer: https://www.hotjar.com/opt-out (opt-out).

Vær opmærksom på dette: Hvis du sletter dine cookies, slettes opt-out-cookien også, og du skal muligvis aktivere den igen. For mere information om, hvordan hotjar håndterer dine personlige data, bedes du se hotjars privatlivspolitik på: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

2. responseiQ

Vores hjemmeside bruger responseiQ callback-platformen. Udbyderen er Response IQ LTD, 124 City Road, London, EC1V 2NX, Storbritannien (i det følgende benævnt »responseiQ«). ResponseiQ leverer sporingsnumre til telefonopkald, indsamler opkaldsdata såsom oprindelse (Google, Facebook, organisk), besøgte sider, anvendte søgetermer og opkalderens placering og gør disse oplysninger tilgængelige til kontaktsøgende formål. 

Opkald til sporingsnumre henføres til markedsføringskilder og analyseres statistisk. Disse data bruges til at minimere svartiden på kundeforespørgsler og til at øge konverteringsraten på vores hjemmeside. ResponseiQ bruger cookies til at levere Callpack-widgeten og til at forhindre spam. Behandlingen af personoplysninger til kontaktsøgende formål og statistisk analyse af opkaldsadfærd er baseret på dit frit givne samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR. Når du bruger ResponseiQ Callpack-platformen, kan personoplysninger overføres til tredjelande uden for EU. ResponseiQ sikrer, at overførslerne er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger (EU-US Data Privacy Framework eller EU Standard Contractual Clauses) for at beskytte de registreredes rettigheder. For mere information om, hvordan ResponseiQ behandler dine personoplysninger, se: https://responseiq.com/privacy-policy

V. Googles tjenester

Udbyderen af de nedenfor anførte tjenester er Google Ireland Limited (registreringsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt »Google«).

De oplysninger, der indsamles af Google i forbindelse med levering af de respektive tjenester, kan overføres til og behandles af Googles servere i USA og gemmes der. Google har tilsluttet sig EU/US Data Privacy Framework og har forpligtet sig til at overholde europæiske databeskyttelsesstandarder og opfylder dermed EU's krav til overførsel af personoplysninger til USA i henhold til art. 45 GDPR. Oplysninger om Googles frivillige forpligtelse kan findes på https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

For mere information om, hvordan Google håndterer personoplysninger, se Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. For information om Googles brug af data til reklameformål, indstillinger og din ret til at gøre indsigelse, se: https://www.google.de/policies/privacy/partners/, https://www.google.de/policies/technologies/ads/, https://adssettings.google.de/

 

1. Google-tjenester, der kræver dit samtykke

Retsgrundlaget for brugen af følgende tjenester er dit frivilligt givne samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR. Retsgrundlaget for dataoverførsel til USA er også dit frivilligt givne samtykke i henhold til art. 49 (1)(a) GDPR.

1.1 Google Analytics

Vores hjemmeside bruger Google Analytics. Google Analytics bruger cookies. Google Analytics indsamler oplysninger om brugernes besøg på hjemmesiden og analyserer deres adfærd. Disse data bruges til at udvikle et brugervenligt webstedsdesign, til løbende at optimere vores tjenester og tilbud, til at måle succesen af markedsføringsaktiviteter og til at oprette statistiske analyser. I den forbindelse oprettes der pseudonymiserede brugerprofiler, og der anvendes cookies. Google Analytics indsamler oplysninger som browsertype/version, operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), værtsnavnet på den adgangsgivende computer (IP-adresse) og tidspunktet for serveranmodningen. De genererede oplysninger overføres til USA og gemmes på servere, der ejes af Google. De indsamlede bruger- og begivenhedsdata slettes efter 26 måneder. Data kan også overføres til tredjeparter, hvis det kræves ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af os eller Google. Din IP-adresse vil under ingen omstændigheder blive slået sammen med andre data, som Google er i besiddelse af.

IP-adressen vil blive anonymiseret, så tildeling er umulig. Du kan forhindre lokal lagring af cookies ved at konfigurere din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Bemærk dog, at dette kan forhindre dig i at bruge alle funktionerne på hjemmesiden. For at forhindre Google i at indsamle og behandle de data, der er oprettet i forbindelse med dit besøg på webstedet, kan du desuden downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=nej. Du kan forhindre Google i at indsamle dine data ved at klikke på dette link [<a href='javascript:gaOptout()'>Deaktiver Google Analytics</a>], som placerer en opt-out-cookie på din computer. 

Denne cookie sikrer, at Google Analytics ikke indsamler og gemmer brugerdata fra din browser, når du besøger denne hjemmeside. BEMÆRK: Hvis du sletter din cookie-cache, vil dette også medføre, at opt-out-cookien bliver slettet. Du skal derefter genaktivere opt-out-cookien.

1.2 Google Analytics-remarketing

Vores hjemmeside bruger Google Analytics Remarketing. Denne tjeneste præsenterer internetbrugere for annoncerelateret indhold fra tidligere besøgte hjemmesider. Google bruger cookies til at genkende besøgende, der går ind på hjemmesider fra Googles reklamenetværk. Denne tjeneste indsamler din IP-adresse, hvilke af vores websteder du har besøgt, og om nødvendigt andre data, som Google har brug for for at kunne levere Analytics Remarketing. Din IP-adresse vil ikke blive slået sammen med andre data fra Google. De indsamlede oplysninger om din brug af dette websted gemmes på en server i USA. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse oplysninger på vegne af os eller Google. Du kan forhindre lokal lagring af cookies ved at konfigurere din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Bemærk dog, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted. Hvis du ikke ønsker at bruge Google Remarketing, kan du deaktivere det ved at konfigurere dine personlige indstillinger på: http://www.google.com/settings/ads.

1.3 Google Maps

Dette websted bruger Google Maps til at vise kort over websteder, kort, terrændata eller geografiske kort. Denne tjeneste indsamler din IP-adresse, hvilke af vores websteder du har besøgt, og om nødvendigt andre data, som Google har brug for til at levere kortene (f.eks. lokaliseringsdata). De genererede oplysninger gemmes på servere i USA. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller hvis tredjeparter behandler disse oplysninger på vores eller Googles vegne. Vilkårene for brug af Google Maps kan findes på: https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html.

2. Andre Google-tjenester

Retsgrundlaget for brugen af følgende tjenester er vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR. Vores legitime interesser er anført nedenfor for hver enkelt tjeneste.

2.1 Google Web Fonts

Vores hjemmeside bruger eksterne skrifttyper, der leveres af Google, såkaldte webfonts. For at gøre dette indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsercache, når du besøger webstedet. Hvis din browser ikke understøtter denne funktion, vil din computer bruge en standardskrifttype til at vise hjemmesiden. Denne tjeneste indsamler din IP-adresse, hvilke af vores websteder du har besøgt, og om nødvendigt andre data, der kræves af Google for at levere webfonte. De oplysninger, der genereres om din brug af dette websted, gemmes på servere i USA. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis det kræves ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af os eller Google.

2.2 reCAPTCHA

Vores hjemmeside bruger Google reCAPTCHA til at sikre, at formularerne på vores hjemmeside bruges af en faktisk person og ikke misbruges af bots eller automatiserede procedurer. Vi bruger denne tjeneste i vores legitime interesse i sikkerheden på vores hjemmeside og til at opdage bot-aktivitet. Denne tjeneste indsamler din IP-adresse og eventuelle yderligere data, der kræves af Google for at levere reCAPTCHA-tjenesten. De indsamlede oplysninger om dit besøg på dette websted gemmes på servere i USA. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller hvis tredjeparter behandler disse oplysninger på vores vegne eller på vegne af Google.

2.3 Google Tag Manager

Vores hjemmeside bruger Google Tag Manager til at administrere hjemmesiden via en simpel tag management-grænseflade. Google Tool Manager implementerer kun tags. Det betyder, at der ikke bruges cookies, og at der ikke indsamles personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags, som kan indsamle data. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data. Hvis det deaktiveres på domæne- eller cookieniveau, forbliver det effektivt for alle sporingstags, for så vidt som de er implementeret med Google Tag Manager. Vores legitime interesser i brugen af Google Tag Manager er den effektive vedligeholdelse af vores websted og den centraliserede administration af HTML-elementer.

 

VI. Links til profiler på sociale medier

På vores hjemmeside henviser vi med hyperlinks til sociale medieprofiler i sociale netværk. Når du aktivt klikker på et link til en sådan profil, opretter din browser en direkte forbindelse til serverne i det pågældende sociale medienetværk, så udbyderen får kendskab til dit besøg. Hvis du samtidig er logget ind på det pågældende sociale netværk, kan udbyderen tildele besøget på profilen til din brugerkonto. I denne sammenhæng kan personoplysninger blive behandlet i USA. For mere information om behandling af personoplysninger henvises til privatlivspolitikken for det respektive sociale medienetværk. Formålet med at linke vores hjemmeside til profiler på sociale medier er at øge synligheden af vores hjemmeside. Når du klikker på et link til et socialt medienetværk, sker dette på grundlag af din frivillige beslutning i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR. Retsgrundlaget for enhver dataoverførsel til USA er også dit frivillige samtykke i henhold til art. 49 (1) (a) GDPR.

VII. Medieindhold

Vores hjemmeside bruger delvist tredjepartsindhold, der indlæses direkte fra indholdsudbydernes servere, som nævnt nedenfor. Formålet med at integrere dette indhold er at gøre vores hjemmeside mere attraktiv.

1. Andet medieindhold

Retsgrundlaget for brugen af følgende medieindhold er vores legitime interesser i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR. Vores legitime interesse i at bruge tredjepartsindhold er at forbedre rækkevidden af vores websted gennem attraktivt webindhold. Yderligere legitime interesser er anført individuelt nedenfor.

1.1 Cloudflare cdnjs

Dette websted bruger cdnjs content delivery network. Udbyderen er Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (i det følgende benævnt »Cloudflare«). Formålet med behandlingen af personoplysninger er at levere statisk og dynamisk webindhold såsom HTML, CSS, .js og billedfiler på vores websted. I den forbindelse registreres din IP-adresse, hvilke af vores hjemmesider du har besøgt og eventuelle andre oplysninger, som Cloudflare kan afgøre i forbindelse med forbindelsen. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er vores legitime interesse i at i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR. Vores legitime interesser er levering, vedligeholdelse og sikker drift af vores hjemmeside. De data, der indsamles af Cloudflare i forbindelse med levering af indholdsleveringsnetværket, kan overføres til og lagres på servere i USA. Cloudflare har underskrevet EU-U.S. Data Privacy Framework. Overførslen af data til Cloudflare er derfor godkendt på grundlag af en beslutning om tilstrækkelighed i henhold til art. 45 GDPR. For mere information om, hvordan Cloudflare håndterer dine personlige data, se Cloudflares privatlivspolitik. https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

VIII. Videoovervågning

Som en del af et permanent videoovervågningssystem optager og gemmer vi billeder og videodata fra vores lagerparker for at undersøge materielle skader, tyveri og indbrud og for at overvåge sikkerheden i virksomhedens bygninger. Behandlingen af personoplysninger sker for at beskytte vores eller tredjeparters legitime interesser i henhold til art. 6 (1)(f) GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er bevarelse af beviser, forebyggelse/opsporing af kriminalitet og beskyttelse af ejendomsrettigheder. Vi deler billed- og videodata med modtagere (retshåndhævende myndigheder, juridiske rådgivere osv.) i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser. Afhængigt af kameraet sletter vi billeder og videosekvenser inden for 14 dage, eller når de ikke længere er nødvendige for at afklare fakta.